Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Άνδρου 2019-2020

Ο Δήμαρχος Άνδρου Δημήτρης Λοτσάρης ορίζει... τους Δημοτικούς Συμβούλους Ιωάννη Γ. Μπακέλα, Μαρία Ι. Βενετίκη, Αναστασία Δ. Μπιθικώτση, Νικόλαο Λ. Στεφάνου, ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Άνδρου, με θητεία από 05/09/2019 μέχρι 30/09/2020, ως εξής:1. Τον Ιωάννη Γ. Μπακέλα, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική
Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:
—Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
—Την πολιτική προστασία.
—Την εποπτεία, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των σφαγείων.
—Την εποπτεία λειτουργίας των σταυλικών εγκαταστάσεων.
—Την τέλεση πολιτικών γάμων.
—Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της
Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων
παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).
—Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της
Δημοτικής Ενότητας Κορθίου.
—Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας
Κορθίου.

2. Την Μαρία Ι. Βενετίκη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, από τη Δημοτική Παράταξη
«Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:
—Τα θέματα ανάπτυξης παιδείας.
—Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

3. Την Αναστασία Δ. Μπιθικώτση, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, από τη Δημοτική
Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο», για τις παρακάτω δράσεις:
—Τα θέματα νέας γενιάς και συνεργασίας με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
—Τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών.
—Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση
υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου, καθώς και εκμετάλευσης περιπτέρων.
—Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της
Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας.
—Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας
Υδρούσας.

4. Τον Νικόλαο Λ. Στεφάνου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, από τη Δημοτική
Παράταξη «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη», για τις παρακάτω δράσεις:
—Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
—Τη χορήγηση αδειών τοποθέτησης πινακίδων και επιγραφών.
—Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
ΒΙΟ.ΚΑ. της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου.
—Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας
Άνδρου.

Β.
—Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
—Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο
αναπληρώνει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχο.
—Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, να υπογράφουν με Εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου, με κάθε φύσεως Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού, που τους ανατέθηκε και αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος Υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον Δήμαρχο.
—Οι ανωτέρω δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων (π.χ. αδειών, προστίμων κ.α.) και οποιασδήποτε άλλης πράξης που δεσμεύει τον Δήμο Άνδρου έναντι τρίτων.
—Οι ανωτέρω δεν αμείβονται.
—Η ως άνω απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Άνδρου Δημήτρης Λοτσάρης

diavgeia.gov.gr

1 σχόλιο:

  1. Καλημέρα λιβάδια
    Τους ευχόμεθα κάθε επιτυχία και καλή συνεργασία

    ΑπάντησηΔιαγραφή